Privacyverklaring

Ooms Advocatuur (de eenmanszaak van Mw mr M.J.J.A. Ooms), gevestigd aan Schorpioenstraat 298, 3067 KW Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ooms Advocatuur waarborgt de privacy van gebruikers van de website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ooms Advocatuur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) stelt. Ooms Advocatuur behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is va een wezenlijke wijziging in het beleid van Ooms Advocatuur inzake privacy, zal er hierover een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.

Contactgegevens:

https://www.oomsadvocatuur.nl Schorpioenstraat 298, 3067 KW Rotterdam +31643720346

Mr M.J.J.A. Ooms is de Functionaris Gegevensbescherming van Ooms Advocatuur zij is te bereiken via ooms@oomsadvocatuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ooms Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerkt Ooms Advocatuur mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf heeft verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken. Ooms Advocatuur gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ooms Advocatuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ooms@oomsadvocatuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

– gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak, waaronder inkomensgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ooms Advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De betrokkenen heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Ooms Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Ter uitvoering van de overeenkomst waarin u Ooms Advocatuur opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak.

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u/voor u af te leveren

– Ooms Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wat doen wij met uw gegevens?

Ooms Advocatuur verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn opgegeven. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft zullen dezen bovendien uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ooms Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Uw gehele dossier, waaronder alle persoonsgegevens gedurende 5 jaar na afsluiting van uw zaak, volgens de wettelijke bewaartermijn.
  • Administratieve en financiële, inclusief persoonsgegevens gedurende 7 jaar, volgens de wettelijke bewaartermijn van financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ooms Advocatuur deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ooms Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ooms Advocatuur uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Ooms Advocatuur deelt uw persoonsgegevens met:

  • Acumulus ter voldoening aan de wettelijke administratieplicht; naam, adres, emailadres.
  • De belastingdienst ter voldoening aan de verplichting tot het doen van belastingaangifte en afdracht van BTW; inhoud van de aan u verzonden declaraties.
  • Gerechtelijke instanties (Rechtbank, Hof) ter uitvoering van uw opdracht; naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat, kinderen, BSN, inkomen etc..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ooms Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ooms Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ooms@oomsadvocatuur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ooms Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ooms Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ooms@oomsadvocatuur.nl

Versie 29 mei 2018