Algemene voorwaarden van Ooms Advocatuur

1. Opdracht

1.1 Alle door Ooms Advocatuur aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met mr. M.J.J.A. Ooms. Een overeenkomst van opdracht inzake (juridische) dienstverlening tussen Ooms Advocatuur als opdrachtnemer en de cliënt als opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat Ooms Advocatuur daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de cliënt uitvoert.

1.2 Ooms Advocatuur aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van de onderstaande algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen Ooms Advocatuur

2.1 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.

2.2 Ooms Advocatuur verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het navolgende: – het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen; – het steeds informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden; – het steeds informeren van de opdrachtgever over de kosten van de werkzaamheden; – het geven van een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden.

2.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten, zal Ooms Advocatuur de nodige zorgvuldigheid betrachten en, zo nodig, met opdrachtgever overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Ooms Advocatuur niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever

2.4 De advisering door Ooms Advocatuur ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Ooms Advocatuur ontvangt.

3. Honorarium en kosten

3.1 De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurloon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen, uurloon, 21% BTW en het meerdere aan reiskosten en eventuele overige kosten.

3.2 Ooms Advocatuur verricht ook werkzaamheden op basis van toevoegingen (“pro deo” zaken).

3.3 De kosten die Ooms Advocatuur in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) worden aan de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 Betaling van declaraties van Ooms Advocatuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.

4.2 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Ooms Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

. 4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.

4.4 Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Ooms Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. Die buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het daartoe strekkend tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en belopen ten minste € 125,-.

4.5 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Ooms Advocatuur, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of staken totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Ooms Advocatuur verschuldigd is, heeft betaald.

4.6 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Ooms Advocatuur te laten weten.

5. Beroepsaansprakelijkheid

5.1 Ooms Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van Ooms Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.

5.3 Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Ooms Advocatuur beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkheidstelling door de cliënt verschuldigd honorarium.

5.4 Ooms Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen.

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ooms Advocatuur aansprakelijk is.

6. Forumkeuze

6.1 De rechtsverhouding tussen Ooms Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te Rotterdam.